Strawberry Milkshake

Alpha Keycaps - Strawberry Milkshake Keypora