Shukaku

Release date:July 2022
S-Craft Studio - Shukaku Naruto